Загальні збори акціонерів

Повідомлення розміщене 21.03.2013 р.

 

Шановний акціонер ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" !

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одесавтотранс», код за ЄДРПОУ 22479374, місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5 (далі - Товариство), які відбудуться 24 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58, приміщення Автовокзалу «Одеса», 2-й поверх, зала № III. Реєстрація учасників загальних зборів з 10.30 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 18 квітня 2013 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5, кімната № 309, «Приймальня». Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами —директор Маковій Віталій Іванович. Довідки за телефоном (048) 720-75-16

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування

показника

період

звітний

попередній

Усього активів

75799

72635

Основні засоби

28229

19424

Довгострокові фінансові інвестиції

6723

4957

Запаси

40

1220

Сумарна дебіторська заборгованість

11048

24224

Грошові кошти та еквіваленти

118

4

Нерозподілений прибуток

-142

-155

Власний капітал

3263

3250

Статутний капітал

1334

1334

Довгострокові зобовязання

60449

60423

Поточні зобовязання

10753

7628

Чистий прибуток (збиток)

17

35

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5336986

5336986

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду ( осіб)

206

342

 

Повідомлення розміщене 24.03.2014 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Одесавтотранс"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22479374

1.4. Місцезнаходження емітента 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0487762456

1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації http://oat.od.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідного

до вимог глави 2 розділу II або інформація про

іпотечні цінні папери відповідного до вимог

розділу III цього Положення. Відомості про зміну власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

На підставі інформації зведеного облікового реєстру, отриманого ПАТ „ Одесавтотранс 28.04.2014 р., надаємо наступну інформацію:

-відбулось збільшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах власника юридичної особи- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія „ВЕЛЕС” , код за ЄДРПОУ 30217808 (04080, м.Київ, вул. Турівська, 18/20 кв 60) - (було 0 %) - розмір пакету акцій акціонера , у тому числі з урахуванням розміру збільшення, становить 1 282 250 шт або 24.03 %.

ідбулось зменшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах власника юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю “КНАРОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД” , реєстраційний номер НЕ 294662 , місцезнаходження: Бумпулінас,буд. 11,оф. 1-й поверх, Кіпр, Нікосія, 1060, (було 3 301 495 шт або 61,8607 %.) - розмір пакету акцій акціонера , у тому числі з урахуванням розміру зменшення, становить 2 019 245 шт або 37,83 %.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Маковій Віталій Іванович

 

 

головна

Інформацію буде розміщено пізніше. Дякуємо за розуміння