Документи звітності

Інформацію опубліковано 03.05.2012

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22479374

1.4. Місцезнаходження емітента

65039, Одеська обл., д/н р-н., м.Одеса, вул. Транспортна, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0487762456, 0487762456

1.6. Електронна почтова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


2.2. Річна інформація опублікована у

Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку


2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://oat.od.ua/

в мережі Інтернет


3. Основні відомості про емітента


3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

65039

3.1.5. Область, район

Одеська обл., д/н р-н.

3.1.6. Населений пункт

м. Одеса

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Транспортна, 53.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 319888

3.2.2. Дата державної реєстрації

29.08.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Одеської міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1334246.5

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1334246.53.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерний банк "Південний", м. Одеса

3.3.2. МФО банку

328209

3.3.3. Поточний рахунок

26008314273

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Акціонерний банк "Південний", м .Одеса

3.3.5. МФО банку

328209

3.3.6. Поточний рахунок

260073104273023.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД

Вид діяльності*

63.21.2

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

60.21.1

Діяльність автомобільного регулярного транспорту

60.24.0

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Внутрішні перевезення пасажирів: вантажів

АГ № 504945

09.03.2011

Головавтотрансінспеція

необмежено

Опис

Строк дії ліцензії необмежений.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акціонери Відкритого акціонерного товариства "ОДЕСАВТОТРАНС"


100

Усього

100

* не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Средньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) – 389, в т.ч. які працюють за сумісництвом (осіб) - _2__, чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня)(осіб) - _не працюють_

Фонд оплати праці за 2011 рік становить 4476 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці становить 1455 тис. грн.  відносно 2010 року.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України.

1.Підвищення кваліфікації водіїв проводиться в Одеському учбово-курсовому комбінаті автотранспорту Мінтрансу України.

2. Підвищення рівня кваліфікації працівників бухгалтерії у зв’язку з переходом на програму 1С проводиться на робочих місцях проведенням теоретичних і практичних занять під керівництвом інструктора на договірних відносинах.
3. Підвищення рівня знань начальників автостанцій і автовокзалу проводиться раз в квартал на заняттях, де розглядаються питання практичної діяльності автостанцій .

4. Систематичному особовому підвищенню рівня загань сприяє атестація, яка періодично проводиться з керівниками та спеціалістами акціонерного товариства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сергєєв Сергій Георгійович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 141863, 26.02.1996, Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ВАТ <Одесавтотранс>

6.1.8. Опис

ДИРЕКТОР Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену цим Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідний дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Виконуючи власні повноваження, Директор має право: 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу; 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 8) відкривати рахунки у банківських установах; 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади Голови правління ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Маковій Віталія Івановича, паспорт серії АА № 517733, виданий Крижопільським РВ УМВС України в Вінницькій області 21.08.1997 р. Посадова особа перебувала на посаді з 29.04.2009 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Засіданням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 22.02.2011 року - призначено на посаду Директора ПАТ <ОДЕСАВТОТРАНС> Жеман Дмитра Олександровича, паспорт серії КЕ № 021455, виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 06.07.1995р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника голови правління ВАТ <Одесавтотранс>, начальника транспортного відділу ВАТ <Одесавтотранс>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Засіданням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 07.06.2011 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади Директора ПАТ <ОДЕСАВТОТРАНС> Жеман Дмитра Олександровича, паспорт серії КЕ № 021455, виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 06.07.1995р. на підставі ст. 41 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. - призначено на посаду Директора ПАТ <ОДЕСАВТОТРАНС> Сергєєва Сергія Георгійовича, КЕ № 141863, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.02.1996р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника голови правління ВАТ <Одесавтотранс>, заступника директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2011 рік (заробітна плата) – 15,2 тис. грн. В тому числі у натуральній формі - немає. Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андронова Марина Львівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 211526, 18.01.1999, Приморський РВ УМВС України в Одеській області

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

немає

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ППФ «Вектор», головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти. Наказом № 294-к від 07.06.2011р - звільнено з посади Головного бухгалтера ПАТ <ОДЕСАВТОТРАНС> Одінок Ольгу Володимирівну, паспорт серії КМ № 511187, виданий Біляївським РВ ГУМВС України в Одеській області 06.07.1995р. на підставі ст. 41 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді з 05.05.2010 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Наказом № 297-к від 07.06.2011р - призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ <ОДЕСАВТОТРАНС> Андронову Марину Львівну, паспорт серії КК № 211526, Приморським РВ УМВС України в Одеській області 18.01.1999р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади головного бухгалтера, бухгалтера, бібліотекаря, вчителя, кресляра-конструктора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2011 рік (заробітна плата) – 16,5 тис. грн. В тому числі у натуральній формі - немає. Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жуковський Анатолій Вікторович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 179161, 09.12.1998, Київський РВ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Веста-Сервис", начальник відділу кадрів

6.1.8. Опис

Голова Наглядової ради: 1) планує та організовує її роботу; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; 4) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з генеральним директором Товариства, а також трудовий/цивільно-правовий договір з членом ревізійної комісії та трудовий/цивільно-правовий договір щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря; 6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 10) обрання та відкликання Директора Товариства через обрання та відкликання повноважень Директора Товариства; 11) попереднє затвердження тексту трудового договору (контракту), який буде укладатись з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 13) обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 16) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 17) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію; 18) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; є) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 22) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 23) призначення та відкликання керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; 24) надання дозволу Директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; 25) надання Директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 26) надання Директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 27) надання Директору Товариства дозволу на укладання угод про заставу та іпотеку; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених п. 2.11. цього статуту. 29) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 30) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 31) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 32) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства; 33) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт: серія КК номер 179161 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника директора, генерального директора ТОВ <Веста Сервіс>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 0.0015 % акцій в статутному капіталі Товариства. Засіданням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 22.02.2011 року - призначено на посаду Голови Наглядової ради ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт: серія КК номер 179161 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки. В якості Голови наглядової ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться, працює генеральним директором ТОВ <Веста Сервіс>, Одеська обл., Овідіопольський район, село Нова Долина.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калохін Олександр Афанасійович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 482583, 11.12.1996, Малиновський РВ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ТЕКА», директор

6.1.8. Опис

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади члена правління ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Калохіна Олександра Афанасійовича, паспорт: серія КЕ номер 482583 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській обл. 11.12.1996 р. Посадова особа перебувала на посаді з 19.08.2010 року. - призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Калохіна Олександра Афанасійовича, паспорт: серія КЕ номер 482583 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській обл. 11.12.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника голови правління ЗАТ <ЛЕТ-ТРАНС>, директора ТОВ <Одеське обласне об'єднання автобусних станцій>, директора СПФ <Югсел>, директора ТОВ <ТЕКА>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться Працює директором ТОВ <ТЕКА>, м.Одеса, вул.Варненська, буд.4-Б, в.о. директора ТОВ «Одеське обласне об’єднання автобусних станцій», м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карауш Надія Петрівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 194240, 05.03.1996, Білгород-Дністровський РВ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн «Веста», керівник аудиторської служби

6.1.8. Опис

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади менеджера ТОВ <ЮГОС>, бухгалтера ТОВ <Веста Сервіс> керівника аудиторської служби Концерну <Веста>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 0.0493 % акцій в статутному капіталі Товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться Працює віце-президентом з фінансів Концерну «Веста», м. Одеса, вул. Варненська, 4-Б

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новіков Валерій Симонович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 647372, 21.05.1997, Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КП «Одесміськелектротранс», директор

6.1.8. Опис

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Новікова Валерія Симоновича, паспорт: серія КЕ номер 647372 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 21.05.1997 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади мастера, начальника цеху, головного інженеру, начальника трамвайного та тролейбусного ДЕПО, начальника Одеського трамвайно-тролейбусного управління, директора КП <Одесміськелектротранс>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. Приватний підприємець.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Проценко Віктор Павлович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 285214, 04.07.1999, Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Веста Транс», директор

6.1.8. Опис

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади члена Ревізійної комісії ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Проценко Віктора Павловича, представника ТОВ "Веста Транс", паспорт: серія КК номер 285214 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 04.07.1999р. Посадова особа перебувала на посаді з 19.08.2010 року. - призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Проценко Віктора Павловича, паспорт: серія КК номер 285214 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 04.07.1999р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади, начальника транспортного цеху ВАТ <Будгідравліка>, директора ТОВ <Веста Транс>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. Працює директором ТОВ <Веста Транс>, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Чорноморка, вул. Механізаторська, 38

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сардарян Хачатур Суренович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 506506, 09.12.1998, Київський РВ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1984

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Веста Сервіс», операційний директор

6.1.8. Опис

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади операційного директора ТОВ <Веста Сервіс>, президента Концерна <Веста>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1.4507 % акцій в статутному капіталі Товариства. В якості члена наглядової ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться, працює операційним директором ТОВ «Веста Сервіс», Одеська обл., Овідіопольський район, село Нова Долина.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янчук Жанна Яківна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 321281, 19.12.1997, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській обл.

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн «Веста», начальник відділу роботи з персоналом

6.1.8. Опис

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Янчук Жанну Яківну, паспорт: серія СР номер 321281 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл. 19.12.1997 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади завідуючої дитячим садком № 24 м. Рівне, психолога СШ № 26 м. Рівне, завідуючої центру практичної психології Рівненського міськвиконкому начальника відділу роботи з персоналом Концерну <Веста>, менеджера з розвитку персоналу ЗАТ <Фоззі південь>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться Працює директором з персоналу ТОВ «Веста Сервіс», Одеська обл., Овідіопольський район, село Нова Долина.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лаптєв Вадим Іванович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 751509, 29.08.1997, Приморський РВУМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ СК «Велес», голова правління

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить: 1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; 2) спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. 8.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки. 8.7. Ревізійна комісія Товариства має право: 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради ,на яких розглядаються її звіти та висновки; 3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових осіб Товариства; 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; 5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Директора та інших посадових осіб Товариства; 6) входити до будь-яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Директором Товариства; 7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства; 8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою; 9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб; 10) здійснювати аудіо та відеозапис власних дій. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду члена Ревізійної комісії Лаптєва Вадима Івановича, паспорт: серія КЕ номер 751509 виданий Приморським РВУМВС України в Одеській обл. 29.08.1997 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади голови правління, страхового брокера, заступника директора, виконавчого директора, директора філіалу, регіонального керівника, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Засіданням Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 22.02.2011 року призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Лаптєва Вадима Івановича, паспорт: серія КЕ номер 751509 виданий Приморським РВУМВС України в Одеській обл. 29.08.1997 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться Працює головою правління ПрАТ СК «Велес», м. Київ, вул. Туровська, 18/20, кв. 60

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Поплавська Ольга Дмитрівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 897004, 06.03.2002, Приморський РВ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1986

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

немає

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Магма плюс», помічник бухгалтера

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь всі її члени. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени ревізійної комісії. Член Ревізійної комісії Товариства, заінтересований відповідно до вимог чинного законодавства у вчинені Товариством правочину, забов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в нього заінтересованості проінформувати Ревізійну комісію, Наглядову раду та Директора Товариства про наявність в нього такої заінтересованості. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Поплавську Ольгу Дмитрівну, паспорт: серія КК номер 897004 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл. 06.03.2002 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади помічника бухгалтера ТОВ <Магма плюс>, провідного економіста ПЕО КП <Одесміськелектротранс>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. В якості члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. Працює економістом Концерну «Веста», м. Одеса, вул. Варненська, 4-Б.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Світлий Дмитро Олександрович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ, 095706, 29.10.1999, Ленінський РВ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн «Веста», провідний економіст-аналітик

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь всі її члени. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени ревізійної комісії. Член Ревізійної комісії Товариства, заінтересований відповідно до вимог чинного законодавства у вчинені Товариством правочину, забов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в нього заінтересованості проінформувати Ревізійну комісію, Наглядову раду та Директора Товариства про наявність в нього такої заінтересованості. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 22.02.2011року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - призначено на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Світлого Дмитра Олександровича, паспорт: серія СВ номер 095706 виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. 29.10.1999 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади економіста з фінансової роботи ТОВ <Торговий дім левада>, менеджера з реклами ТОВ <Ін-Тайм>, провідного економіста-аналітика Концерну <Веста>, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. В якості члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться Працює директором з економіки та фінансів ВАТ «Тепло ремонтний завод», м. Полтава, вул. Івова, 30

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою відповідальністю "Веста Транс"

32213674

65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н р-н., с.Чорноморка, вул.Механізаторська, буд.38

09.02.2011

653533

12.2454

653533

0

0

0

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКА"

30587315

65080, Одеська обл., д/н р-н., м.Одеса, вул.Варненська, буд.4-Б

09.02.2011

1288290

24.1389

1288290

0

0

0

Приватне акціонерне товариство "Стархова компанія "ВЕЛЕС"

30217808

04080, Київська обл., д/н р-н., м.Київ, вул.Туровська, буд.18/20, кв.60

09.02.2011

1282250

24.0257

1282250

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

3224073

60.41

3224073

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

24.02.2011

Кворум зборів**

61.37

Опис :

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, обрання  лічильної комісії та затвердження її персонального складу.
2.  Звіт виконавчого органу Товариства (Правління) про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 р та його затвердження.
3.  Звіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010р та його затвердження.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, порядку розподілу прибутку (збитків) за 2010 р.
5. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства" № 514-УІ від 17.09.2008 р. (далі - Закон):
5.1. про визначення типу Товариства;
5.2. про зміну найменування Товариства;
5.3.про відкликання і утворення органів управління Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Затвердження внутрішніх Положень Товариства відповідно до вимог Закону та Статуту Товариства:
- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову Раду;
- Положення Про Ревізійну комісію;
- Положення про Правління.
8. Обрання посадових осіб органів Товариства відповідно до Статуту Товариства. Затвердження умов договору (-рів) з посадовими особами органів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується Товариством на підписання такого (-их) договору (-рів).
9. Про надання згоди на укладання угоди по відчуженню бази сімейного відпочинку, що розташована за адресою: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Курортна, 1 та  належить Товариству на праві власності.

ПО ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:
1. Голову Загальних зборів Тунеля О.В.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Обрати для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів лічильну комісію у складі: Оніщенко В.С. - голова, Міщевська Л.А., Левчук Д.А., Коринь О.С., Анастасова Н.А., Табунська Ю.П., Ковтун В.К..
Рішення прийнято одноголосно.

2. Голову Загальних зборів Тунеля О.В. з пропозицією затвердити  регламент Загальних зборів:


РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити запропонований регламент Загальних зборів:
Рішення прийнято одноголосно.

ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
1. Головного бухгалтера Товариства Одинок Ольгу Володимирівну про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Запитання учасників Загальних зборів по доповіді та відповіді доповідача щодо:
- строків виведення діяльності Товариства на прибутковий рівень та отримання дивідендів.
-        розмірів та строків погашення кредиторської заборгованості.
Відповіді доповідача.
2. Пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт виконавчого органу (Правління) про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 році.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 році.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
1. Економіста Товариства Анастасову Наталію Олександрівну щодо основних показників балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2010 рік, щодо основних напрямів використання коштів Товариства тощо (додається до матеріалів загальних зборів).
2. Члена Ревізійної комісії Товариства Негару Анну Сидорівну  зі звітом ревізійної комісії Товариства про підсумки контрольної діяльності ревізійної комісії Товариства за 2010 рік, висновок ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік та пропозицію затвердити баланс за 2010 рік та звіт про діяльність Товариства у звітному періоді (додається до матеріалів загальних зборів).
3. Пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пропозицію голови Загальних зборів затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік, прибуток Товариства звітного періоду не розподіляти у зв'язку з направленням його на покриття збитків минулих років відповідно до чинного законодавства та рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Прибуток Товариства звітного періоду не розподіляти у зв'язку з направленням його на покриття збитків минулих років відповідно до чинного законодавства та рішень загальних зборів акціонерів Товариства.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

ПО П'ЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборів Тунеля О.В., яка доповіла про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства> № 514-VІ від 17.09.2008 р. (далі - Закон)

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Визначити тип Товариства - публічне акціонерне товариство.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС " (ВАТ " ОДЕСАВТОТРАНС ") на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ОДЕСАВТОТРАНС> (ПАТ <ОДЕСАВТОТРАНС>).
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Відкликати у повному складі Наглядову раду, Ревізійну комісію та Правління ВАТ "Одесавтотранс" та утворити Наглядову раду, Ревізійну комісію та Директора ПАТ " Одесавтотранс ".
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

ПО ШОСТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборів Тунеля О.В.


РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції згідно із запропонованим проектом статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАВТОТРАНС", уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ОДЕСАВТОТРАНС>, доручити директору Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ОДЕСАВТОТРАНС>, викладеного у новій редакції.
Рішення прийнято більшістю у 3/4 голосів.

ПО СЬОМОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборів Тунеля О.В.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС".
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Положення про Директора ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" не затверджувати.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

ПО ВОСЬМОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
1. Голову загальних зборів Тунеля О.В.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства <Одесавтотранс> відповідно до статуту у складі 7 осіб: Жуковський Анатолій Вікторович, Калохін Олександр Афанасійович, Карауш Надія Петрівна, Новіков Валерій Симонович, Проценко Віктор Павлович, Сардарян Хачатур Суренович, Янчук Жанна Яківна.
До складу Наглядової ради обрані особи, яки набрали необхідну кількість голосів.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства <Одесавтотранс> відповідно до статуту у складі 3 осіб: Лаптєв Вадим Іванович, Поплавська Ольга Дмитрівна, Світлий Дмитро Олександрович.
До складу Ревізійної комісії обрані особи, яки набрали необхідну кількість голосів.
Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства <Одесавтотранс>.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Доручити директору ПАТ <Одесавтотранс> підписати цивільно-правові договори згідно із затвердженою редакцією з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства <Одесавтотранс>.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала  Загальним зборам надати згоду на укладання угоди по відчуженню бази сімейного відпочинку, що розташована за адресою: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Курортна, 1 та  належить Товариству на праві власності.

РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО НЕ ПРИЙНЯТО.* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

9. Інформація про дивіденди


За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Дивіденди на Товаристві протягом звітного періоду не нараховувались та не сплачувались10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відкрите акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Київська обл., д/н р-н., м.Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

189650 АВ

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна діяльность депозитарію цінних паперів

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Портфельний інвестор"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13892951

Місцезнаходження

65005, Одеська обл., Малиновський р-н., м.Одеса, вул. Михайлівська, 44

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

533959 АВ

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

0487190598

Факс

0487190596

Вид діяльності

Депозитарна діяльность зберігача цінних паперів

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватний підприємець Ребенко Алла Миколаївна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2619507066

Місцезнаходження

65015, Одеська обл., Малиновський р-н., м.Одеса, вул. Ак. Віл'ямса, 44/1 оф 52.

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

3693

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2006

Міжміський код та телефон

0487165522.

Факс

0487165522.

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

д/н

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.09.2010

36/15/1/10

Одеське територіальне управління ДКЦПФР

UA1501211007

Акції - Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.25

5336986

1334246.5

100

Опис

В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх  додатковий випуск не приймало. Цінні папери Товариства розміщенні в повному обсязі станом на 31.12.2010 року. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосіб розміщення акцій: акції розміщенні в повному обсязі в процесі приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося

12. Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).

Публічне акціонерне товариство <ОДЕСАВТОТРАНС> (далі за текстом - <Товариство>) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", п. 5 розділу XVІІ <Прикінцевих та перехідних положень> Закону України <Про акціонерні товариства> та інших нормативно-правових актів.
Публічне акціонерне товариство <ОДЕСАВТОТРАНС> (ідентифікаційний код 22479374) відповідно до вимог Закону України <Про акціонерні товариства> є новим найменуванням  Відкритого акціонерного товариства <ОДЕСАВТОТРАНС> (ідентифікаційний код 22479374), створеного шляхом перетворення державного підприємства "Одесавтотранс" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. № 699/94.

На виконання вимог діючого законодавства загальними зборами акціонерів від 19.08.2010 року прийняте рішення про переведення випуску іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію).
Важливих подій, а саме злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділ у звітному році не відбувалось.

- про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ПАТ "Одесавтотранс" складається з таких підрозділів: транспортний відділ, бухгалтерія, планово-економічний відділ, відділ охорони праці та безпеки руху, юридичний відділ, відділ кадрів. Найвищим органом управління ПАТ є Загальні збори акціонерів. В термін між зборами виконавчим органом являється Директор ПАТ, він виконує ту програму, яку намітили Загальні збори. Діяльність директора контролюється Наглядовою радою. Директор в своїй роботі керується Статутом ПАТ, який теж затверджується Загальними зборами. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ здійснює Ревізійна комісія. Підприємство не має дочірніх підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. У порівнянні з попереднім звітним періодом відбулись такі зміни в організаційній структурі: виконавчий орган ПАТ змінився з Правління на директора, скасовано такі підрозділи, як експериментально-господарський відділ, відділ експлуатації АВ і АС, договірний відділ, відділ контролю за роботою транспорту АВ і АС, участок зв'язку. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

- будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

- опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облікова політика на підприємстві затверджено наказом керівника . До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000,00 грн. . Нарахування амортизації за основними засобами здійснюються податковим методом. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - терміну використання подібних нематеріальних активів; Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання( не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів здійснюються лінійним методом; Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів здійснюються залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалася оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю. Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом МФ України від 29.11.99 р. №290. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України від 31.12.99 р. №318: Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. У Товариства не має фінансових інвестицій, тому облік фінансових інвестицій не ведеться, оцінка вартості фінансових інвестицій не проводиться.

- інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент - Основними видами послуг є перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Перспективність надання послуг залежіть від поліпшення фінансового стану країни. Залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін. Про основні ринки збуту та основних клієнтів - це м. Одеса та райони Одеської області. Основними клієнтами є населення міста та області та гості, що приїздять на відпочинок. Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин , різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - страхування. Хеджирування - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юнктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потрібує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають таки самі послуги. Гостра конкуренція з боку приватного транспорту. Конкуренція в галузі постійно підвищується в зв'язку з ростом приватних підприємців автотранспорту. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовує сировину та матеріали.

- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.

За останні 5 років Товариством придбана техніка, машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Були відчужені активи, які застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

- інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 19424 тис.грн., ступінь їх зносу – 25,72%, ступінь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу - 4995 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів обумовлені їх надходженням та вибуттям протягом року (надійшло основних засобів за 2011 рік на суму 90 тис.грн., вибуло основних засобів за 2011 рік на суму 0 тис.грн.). Обмежень на використання майна Емітента немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходженя основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

- інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотні проблеми: значна конкуренція; велика ступінь зносу рухомого складу; високі ціни на паливо, запчастини; високі норми податків, велика кількість пільгових категорій населення на безкоштовний проїзд; недостатність та нестабільність державних дотацій на покриття збитків за безкоштовний проїзд. Найбільш істотною проблемою в діяльності товариства є низька платоспроможність населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сері діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії ), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток підприємства велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має.

- інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.

За 2011 рік нараховувались та виплачено такі штрафні санкції:169 522,78 грн згідно з актом перевірки ДПІ в Приморському районі м. Одеса №2995/23-1 від 18.05.2011 р.

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів. Оплата за перевезення пасажирів та вантажів згідно діючих тарифів. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів надання послуг, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики.

- інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

- стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).

В 2011 р. товариство планує займатися основними видами діяльності. Залучати до перевезень конкурентоспроможної техніки за рахунок збільшення договорів з приватними підприємцями. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, на підприємстві планується подальше зростання обсягів надання послуг в розмірі 10-20 відсотків на рік і рентабельність продукції близько 20 відсотків. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

- опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

За звітний рік досліджень та розробок не велось, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

- інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.

Судові справи відсутні.

- іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Вимоги до річного звіту товариства не передбачають надання інформації, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможність товариства. У зв'язку з цим вважаємо, що надана інформація є вичерпною.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів

4584

4561

Статутний капітал

1334

1334

Скоригований статутний капітал

1334

1334

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів (4584 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу  (1334  тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1022

X

X

у тому числі:

кредит

26.02.2008

73

17

26.02.2011

кредит

08.12.2010

949

19

31.12.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

35

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

47168

X

X

Усього зобов'язань

X

48225

X

X

Опис

д/н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.02.2011

23.02.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.06.2011

08.06.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

1

0

2

2010

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?


Так*

Ні*

Реєстраційна комісія

X


Акціонери


X

Реєстратор


X

Депозитарій


X

Інше (запишіть)


(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так*

Ні*

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%


X

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так*

Ні*

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть)


(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так*

Ні*

Реорганізація


X

Внесення змін до статуту товариства


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обирання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень


X

Обирання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень


X

Інше (запишіть)


(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)   Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради?(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

7

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так*

Ні*

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

Інших комітетів не створено

Інше (запишіть)

Інших комітетів не створено

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

д/н

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?Так*

Ні*

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

4

Відсутність конфлікту інтересів


X

5

Граничний вік


X

6

Відсутні будь-які вимоги

X


7

Інше (запишіть)


(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так*

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/н

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Так

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше (запишіть)
(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*


Загальні збори акціонерів

наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому товаристві?Так*

Ні*

1

Положення про загальні збори акціонерів

X


2

Положення про наглядову раду

X


3

Положення про виконавчий орган (правління)

X


4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

5

Положення про ревізійну комісію

X


6

Положення про акції акціонерного товариства


X

7

Положення про порядок розподілу прибутку


X

8

Інше (запишіть)

д/н

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для знайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?Так*

Ні*

1

Не проводились взагалі


X

2

Менше ніж раз на рік


X

3

Раз на рік

X


4

Частіше ніж раз на рік


X

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?


Так*

Ні*

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Правління або директор


X

Інше (запишіть)

д/н

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Не змінювало

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так*

Ні*

Ревізійна комісія

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного підприємства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/н

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?


Так*

Ні*

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради

X


За зверненням правління


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/н

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?Так*

Ні*

1

Випуск акцій


X

2

Випуск депозитарних розписок


X

3

Випуск облігацій


X

4

Кредити банків


X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

6

Інше (запишіть)


(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?*

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років


Не визначились

X

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом наступних трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?


Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:акціонерів


X

суду


X

Інше (запишіть)

Прийнято рішення про переведення випуску іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію). Змінено реєстратора на зберігача.

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні ; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
д/н

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
.

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;
.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
.

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;
.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012.02.23

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

за ЄДРПОУ

22479374

Територія

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

за КВЕД

63.21.2

Середня кількість працівників1

389

Одиниця виміру:

тис.грн.

Адреса

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на  31  грудня  2011  р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

4

14

первісна вартість

011

4

14

накопичена амортизація

012

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

020

3833

3833

Основні засоби:

залишкова вартість

030

17175

14429

первісна вартість

031

21748

19424

знос

032

(4573)

(4995)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

2391

4957

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

6803

6803

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

21

11795

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

30227

41831

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

690

1220

Поточні біологічні активи

110

0

0

Баланс
(продовження)

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

2743

3100

первісна вартість

161

2743

3100

резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0

0

за виданими авансами

180

0

1270

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

1210

3646

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

7363

9405

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

36

4

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

10517

12159

Усього за розділом II

260

22559

30804

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

52786

72635

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1334

1334

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3356

3356

Резервний капітал

340

49

49

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-178

-155

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

4561

4584

Частка меншості

385

0

0

 

Баланс
(продовження)

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

(0)

(0)

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування2

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

1022

304

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

46027

60119

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

47049

60423

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

304

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

815

737

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

35

105

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

75

167

з оплати праці

580

251

270

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

6045

Усього за розділом IV

620

1176

7628

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

52786

726351 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)          0

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

 

Примітки до балансу

д/н

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012.02.23

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

за ЄДРПОУ

22479374

Територія

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

за КВЕД

63.21.2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за  2011  р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

55784

45870

Податок на додану вартість

015

(9242)

(7645)

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

46542

38225

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(39721)

(36832)

Валовий:

прибуток

050

6821

1393

збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

16222

19233

Вписуваний рядок - У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(2355)

(1111)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

(16980)

(17176)

Вписуваний рядок - У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

3708

2339

збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

1

Інші доходи1

130

249

0

Фінансові витрати

140

(3922)

(2287)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(0)

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

(0)

(0)

Звіт про фінансові результати
(продовження)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

35

53

збиток

175

(0)

(0)

Вписуваний рядок - У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

(0)

(0)

Вписуваний рядок - У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

12

18

Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

23

35

збиток

195

(0)

(0)

Надзвичайні:

прибуток

200

0

0

збиток

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Вписуваний рядок - Частка меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

23

35

збиток

225

(0)

(0)

Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення

226

(0)

(0)


1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)          0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3230

6300

Витрати на оплату праці

240

4476

3021

Відрахування на соціальні заходи

250

1608

1171

Амортизація

260

1002

1025

Інші операційні витрати

270

32509

43602

Разом

280

42825

55119

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

5336986

5336986

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

5336986

5336986

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

Примітки до звіту про фінансові результати

д/н

 

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

 

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012.02.23

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

за ЄДРПОУ

22479374

Територія

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

за КВЕД

63.21.2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

за  2011  р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

36424

36569

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

77

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

0

2

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

155

0

Цільового фінансування

060

18

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

62498

51057

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

(55497)

(36010)

Авансів

095

(1270)

(0)

Повернення авансів

100

(911)

(0)

Працівникам

105

(4526)

(2469)

Витрат на відрядження

110

(45)

(64)

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(453)

(469)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(16)

(16)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(1650)

(1251)

Зобов'зань з інших податків і зборів (обов'зкових платежів)

130

(1423)

(915)

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

(13928)

(266)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

19453

46168

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

19453

46168