Особлива інформація про підприємництво

 

Інформація розміщена 02.05.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В.о. генерального директора

Жикова Iрина Сергiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.05.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одесавтотранс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487207534

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

02.05.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сардарян Рубiна Рубенiвна

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Сардарян Рубiни Рубенівни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Сардарян Сурен Хачатурович

0

Зміст інформації:

Повноваження Голови Наглядової ради Сардарян Сурени Хачатуровичи (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сардарян Карiне Рафiкiвна

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства.Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сардарян Миколай Хачатурович

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Сардарян Миколайя Хачатуровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шилiнговська Надiя Вiкторiвна

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Шилiнговської Надiї Вiкторiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Жуковський Анатолiй Вiкторович

0.0015

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Жуковського Анатолiя Вiкторовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0015% на суму 20.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Григорьянц Карен Грантович

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Григорьянц Карена Грантовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Сардарян Сурен Хачатурович

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Григорьянц Карена Грантовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Сардарян Карiне Рафiкiвна

7.4

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Сардарян Карiне Рафiковна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.40000% на суму 98734.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: пенсiонерка, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Сардарян Миколай Хачатурович

0

Зміст інформації:

Член Наглядової ради Сардаряна Миколая Хачатуровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера Сардарян Карiне Рафiковни. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Сардарян Рубiна Рубенiвна

0

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Сардарян Рубiну Рубеновну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник вiддiлу ЗЕД, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера Сардарян Карiне Рафiковни. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Шилiнговська Надiя Вiкторiвна

0

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Шилiнговську Надiю Вiкторiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера Сардарян Карiне Рафiковни. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Жуковський Анатолiй Вiкторович

0.0015

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Жуковського Анатолiя Вiкторовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00150% на суму 20.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: офiс-менеджер, менеджер по адмiнiстративнiй дiяльностi, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Григорьянц Карен Грантович

0

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Григорьянц Карена Грантовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу:до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.Посадова особа є представником акцiонера Сардарян Карiне Рафiковни. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сардарян Вiталiй Станiславович

0

Зміст інформації:

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Сардарян Вiталiя Станiславовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2016 р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Акопджанян Роман Драстаматович

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Акопджанян Романа Драстаматовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2016 р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Карауш Надiя Петрiвна

0.0493

Зміст інформації:

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Карауш Надiї Петрiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04930% на суму 657.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2016 р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

30.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Сардарян Вiталiй Станiславович

0

Зміст інформації:

Голову Ревiзiйної комiсiї Сардарян Вiталiя Станiславовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу:3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер, бухгалтер, керiвник аудиторської служби Концерну, вiце-президент з фiнансiв, заступник начальник автостанцiї, голова ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства та Ревiзiйною комiсiєю. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Акопджанян Роман Драстаматович

0

Зміст інформації:

Члена Ревiзiйної комiсiї Акопджанян Романа Драстаматовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.201р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, члена правлiння, член ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

30.04.2018

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Карауш Надiя Петрiвна

0.0493

Зміст інформації:

Члена Ревiзiйної комiсiї Карауш Надiю Петрiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04930% на суму 657.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер, бухгалтер, керiвник аудиторської служби Концерну, вiце-президент з фiнансiв. член ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Інформація розміщена 17.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В.о. генерального директор

Жикова Iрина Сергiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

06.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одесавтотранс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487207534

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

06.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

05.04.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КНАРОЛЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД"

НЕ 294662

37.835

0

Зміст інформації:

Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 05.04.2018 р. Частка акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КНАРОЛЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД", Iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру НЕ 294662 (мiсцезнаходження Республiка Кiпр 1060 мiсто Нiкосiя Бумпулiнас,буд. 11,оф. 1-й поверх) у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 37.835% до 0.000%, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 59.957% до 0.000%

2

05.04.2018

фiзична особа

0

7.4

Зміст інформації:

Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 05.04.2018 р. Частка акцiонера "Фiзична особа" у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0.000% до 7.400%, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0.000% до11.66%

3

05.04.2018

фiзична особа

0

14.8

Зміст інформації:

Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi або акцiонером 05.04.2018 р. Частка акцiонера "Фiзична особа" у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0.000% до 14.800%, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0.000% до 23.32%.

4

05.04.2018

ВIДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD. (Вiргiнськi о-ви (Брит.))

1936476

0

15.635

Зміст інформації:

Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 05.04.2018 р. Частка акцiонера ВIДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD. (Вiргiнськi о-ви (Брит.)), Iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру 1936476, ( мiсцезнаходження Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, Род-Таун, Тортола, п/с 3469), у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0.000% до 15.635%, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0.000% до 24,635%.

 

 

 

 

Інформація розміщена 30.11.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Виконуючий обов'язки генерального директора

Жикова Iрина Сергiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.11.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, мiсто Одеса, вулиця Транспортна, 5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487207534

6. Електронна поштова адреса

oat@odessabus.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.11.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

30.11.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.11.2018

звільнено

Головний бухгалтер

Данильчак Наталiя Анатолiївна

-

0

Зміст інформації:

Наказом в.о. генерального директора ПАТ "Одесавтотранс" вiд 30 листопада 2018 року №104-к звiльнено з посади головного бухгалтера ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" за власним бажанням Данильчак Наталiю Анатолiївну, паспорт серiї КК номер 852594, виданий 16.05.2002 Роздiльнянський РВ УМВС України в Одеськiй областi. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулис за їх бажанням у вiдповiдностi iз законодавством про працю. У особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Особа обiймала посаду з 13.04.2018 р. Нiкого не призначено на посаду замiсть звiльненої особи.

 

 

Інформація розміщена 17.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Виконуючий обов'язки генерального директора

Жикова Iрина Сергiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВТОТРАНС»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487207534

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

17.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.04.2018

призначено

Головний бухгалтер

Данильчак Наталiя Анатолiївна

КК 852594
16.05.2002 Роздiльнянський РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом в.о. генерального директора ПАТ "Одесавтотранс" вiд 13 квiтня 2018 року №20-к призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" Данильчак Наталiю Анатолiївну за її заявою про прийняття на роботу. Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з наявнiстю вакантної посади головного бухгалтера. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа призначається безстроково. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади бухгалтера, головного бухгалтера.

 

 

 

Повідомлення розміщено 05.12.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Виконуючий обов'язки генерального директора

Жикова Iрина Сергiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.12.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, мiсто Одеса, вулиця Транспортна, 5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487207534

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.12.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

05.12.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.12.2018

призначено

Головний бухгалтер

Савицька Марiя Василiвна

-

0

Зміст інформації:

Наказом в.о. генерального директора ПАТ "Одесавтотранс" вiд 04 грудня 2018 року №107-к призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" за сумiсництвом Савицьку Марiю Василiвну, паспорт серiї КЕ номер 643956, виданий 04.06.1997 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, за її заявою. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у зв'язку з вакантнiстю посади головного бухгалтера. У особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Особу призначено на посаду безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв особа займала посаду головного бухгалтера.

 

Інформація розміщена 24.11.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В.о. генерального директор

Жикова Iрина Сергiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.11.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487207534

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.11.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

24.11.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.11.2017

звільнено

Головний бухгалтер

В'язнiкова Олена Василiвна

МЕ 501412
22.09.2004 Любашiвський РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом ПАТ "Одесавтотранс" вiд 24.11.2017 р. №186-к звiльнено з 24.11.2017 р.з посади головного бухгалтера В'язнiкову Олену Василiвну, паспорт серiї МЕ номер 501412, виданий Любашiвським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 22.09.2004 р. на пiдставi п. 1 ст. 36 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 19.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Станiславський Максим Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487207534

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

03.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.04.2017

припинено повноваження

Генеральний директор

Станiславський Максим Вiкторович

0

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 03.04.2017 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- припинено повноваження генерального директора Станiславського Максима Вiкторовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
07.04.2017 р. у зв'язку зi звiльненням на пiдставi ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 14.12.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

03.04.2017

обрано

Виконуючий обов'язки генерального директора

Жикова Iрина Сергiївна

0

Зміст інформації:

- обрано з 08.04.2017 р. на посаду виконуючого обов'язки генерального директора Жикову Iрину Сергiївну, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана безстроково, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади спецiалiста по роботi з клiєнтами, помiчника начальника вокзалу, начальника вокзалу, здiйснювала пiдприємницьку дiяльнiсть як фiзична особа-пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

Інформація розміщена 06.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о.генерального директора

Сардарян Хачатур Суренович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

06.12.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487762456

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.12.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

06.12.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.12.2016

звільнено

Виконуючий обов'язки генерального директора

Сардарян Хачатур Суренович

0

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 05.12.2016 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- звiльнено з посади виконуючого обов’язки генерального директора Сардаряна Хачатура Суреновича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 13.12.2016 р. на пiдставi ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 26.05.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

05.12.2016

обрано

Генеральний директор

Станiславський Максим Вiкторович

0

Зміст інформації:

- призначено з 14.12.2016 р. на посаду Генерального директора Станiславського Максима Вiкторовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана безстроково, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади директора з розвитку, керiвника департаменту закупiвель, керiвника департаменту ЗЕД, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о.генерального директора

Сардарян Хачатур Суренович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.05.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487762456

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.05.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

26.05.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.05.2016

звільнено

Генеральний директор

Сардарян Хачатур Суренович

0

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 20.05.2016 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- звiльнено з посади генерального директора Сардаряна Хачатура Суреновича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 25.05.2016 р. за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посадi з 01.05.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства

20.05.2016

призначено

Виконуючий обов'язки генерального директора

Сардарян Хачатур Суренович

0

Зміст інформації:

- призначено з 26.05.2016 р. на посаду Виконуючого обов'язки генерального директора Сардаряна Хачатура Суреновича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа призначена на невизначений строк, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади заступника фiнансового директора, операцiйного директора, виконуючого обов'язки директора, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Сардарян Хачатур Суренович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

04.05.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 720-75-34 (048) 776-24-56

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.05.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Акопян Вазген Рудiкович

ОД 11339
24.12.2009 ВГIРФО ГУМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» вiд 30.04.2016 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- припинено повноваження голови Наглядової ради Акопяна Вазгена Рудiковича, посвiдка на постiйне проживання серiї ОД номер 11339, видана ВГIРФО ГУМВС України в Одеськiй областi 24.12.2009 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сардарян Рубiна Рубенiвна

0

Зміст інформації:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Сардарян Рубiни Рубенiвни, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сардарян Карiне Рафiкiвна

КЕ 476553
09.12.1996 Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл.

0

Зміст інформації:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвни, паспорт серiї КЕ номер 476553, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 09.12.1996, у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сардарян Сурен Хачатурович

КЕ 476556
09.12.1996 Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл.

0

Зміст інформації:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Сардаряна Сурена Хачатуровича, паспорт серiї КЕ номер 476556, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 09.12.1996, у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Глчян Левон Карапетович

ОД 1651/2005
16.12.2005 ВГIРФО ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Глчяна Левона Карапетовича, тимчасова посвiдка на постiйне проживання серiї ОД номер 1651/2005, видана ВГIРФО ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 06.12.2005 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шилiнговська Надiя Вiкторiвна

КК 162775
16.12.1998 Центральний РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.

0

Зміст інформації:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Шилiнговської Надiї Вiкторiвни, паспорт серiї КК номер 162775, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 11.12.1998 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Карауш Надiя Петрiвна

КЕ 194240
05.03.1996 Бiлгород-Днiстровський РВ УМВС України в Одеськiй обл.

0.049

Зміст інформації:

- припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Карауш Надiї Петрiвни, паспорт серiї КЕ номер 194240 виданий Бiлгород-Днiстровським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 05.03.1996 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.049%;

30.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Акопджанян Роман Драстаматович

КЕ 215071
22.03.1996 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй обл.

0

Зміст інформації:

- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Акопджаняна Романа Драстаматовича, паспорт серiї КЕ номер 215071, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 22.03.1996 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Сардарян Вiталiй Станiславович

ОД 10233
22.07.2009 ВСГIРФО ОМУ ГУМВС України в Одеськiй обл.

0

Зміст інформації:

- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сардаряна Вiталiя Станiславовича, посвiдка на постiйне проживання серiї ОД номер10233, видана ВСГIРФО ОМУ ГУМВС України в Одеськiй областi 01.07.2009 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента;

30.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Сардарян Сурен Хачатурович

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Сурена Хачатуровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на строк 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посади президента концерну, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства;
Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС»30.04.2016 року
- обрано на посаду Голови Наглядової ради Сардаряна Сурена Хачатуровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на строк 3 роки.

30.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Сардарян Карiне Рафiкiвна

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвну, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi здiйснювала дiяльнiсть якфiзична особа-пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має;

30.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Сардарян Миколай Хачатурович

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Маколая Хачатуровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi здiйснювала дiяльнiсть якфiзична особа-пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має;

30.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Сардарян Рубiна

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Сардарян Рубiну, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посаду начальника вiддiлу ЗЕД, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi Товариства не має;

30.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Шилiнговська Надiя Вiкторiвна

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Шилiнговську Надiю Вiкторiвну, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посаду менедженра з адмiнiстративної дiяльностi, офiс-менеджера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi Товариства не має;

30.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Жуковський Анатолiй Вiкторович

0.001498

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Жуковського Анатолiя Вiкторовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посаду генерального директора, першого заступника генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, частка у статутному капiталi Товариства 0.001498%;

30.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Григорьянц Карен Грантович

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Григорьянца Карена Грантовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посаду директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi Товариства не має;

30.04.2016

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сардарян Вiталiй Станiславович

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Сардаряна Вiталiя Станiславовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на строк 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посади заступника директора, директора, начальника автовокзалу, заступника начальника автостанцiї, начальника автостанцiї, керiвника проектiв i програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має;
Засiданням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 30.04.2016 року обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Сардаряна Вiталiя Станiславовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на строк 3 роки.

30.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Акопджанян Роман Драстаматович

0

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Акопджаняна Романа Драстаматовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на строк 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посаду директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має;

30.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Карауш Надiя Петрiвна

0.049

Зміст інформації:

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Карауш Надiю Петрiвну, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обрана на строк 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посади вiце-президента з фiнансiв, фiнансового директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частка у статутному капiталi Товариства 0.049%.

30.04.2016

звільнено

Виконуючий обов'язки директора

Сардарян Хачатур Суренович

0

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 30.04.2016 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- звiльнено з посади виконуючого обов’язки директора Сардаряна Хачатура Суреновича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 30.04.2016 р. у зв'язку з переведенням на iншу посаду. Посадова особа перебувала на посадi з 01.02.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства;

30.04.2016

призначено

Генеральний директор

Сардарян Хачатур Суренович

0

Зміст інформації:

- призначено з 01.05.2016 р. на посаду Генерального директора Сардаряна Хачатура Суреновича, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа призначена на невизначений строк, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади заступника фiнансового директора, операцiйного директора, виконуючого обов'язки директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. директора

Сардарян Хачатур Суренович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 720-75-34 (048) 776-24-56

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Вiдомостi НКЦПФР

22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

21.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2016

призначено

Головний бухгалтер

В'язнiкова Олена Василiвна

МЕ 501412
22.09.2004 Любашiвський РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом ПАТ "Одесавтотранс" вiд 18.04.2016 р. №58-к призначено з 19.04.2016 р. на посаду головного бухгалтера В'язнiкову Олену Василiвну, паспорт серiї МЕ номер 501412, виданий Любашiвським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 22.09.2004 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о.директора

Грейц Василь Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.01.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65309, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487762456

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.02.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

18 Вiдомостi НКЦПФР

28.01.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtovokzal.od.ua

в мережі Інтернет

01.02.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.01.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сардарян Хачатур Суренович

КК 506506
29.07.2000 Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл.

0

Зміст інформації:

Повiдомленням вiд 11.01.2016 р. Сардарян Хачатур Суренович, паспорт серiї КК номер 506506, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 29.07.2000 р., повiдомив про припинення його повноважень на посадi члена Наглядової ради 25.01.2016 р. за його бажанням згiдно з п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п. 7.21 Статуту ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС». Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

25.01.2016

звільнено

Виконуючий обов'язки Директора

Грейц Василь Володимирович

КК 163447
21.01.1999 Центральний РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 25.01.2016 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- звiльнено з посади виконуючого обов’язки директора Грейц Василя Володимировича, паспорт серiї КК № 163447, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 21.01.1999 р., 31.01.2016 р. на пiдставi ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 08.10.2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

25.01.2016

призначено

Виконуючий обов'язки директора

Сардарян Хачатур Суренович

КК 506506
29.07.2000 Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл.

0

Зміст інформації:

- призначено з 01.02.2016 р. на посаду Виконуючого обов'язки директора Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт серiї КК номер 506506, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 29.07.2000 р. Посадова особа призначена строком до обрання постiйного керiвника Товариства, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади заступника фiнансового директора, операцiйного директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки директора

Грейц Василь Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.07.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487762456

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.07.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.07.2015

звільнено

Головний бухгалтер

Борисенко Вiкторiя Володимирiвна

КЕ 874444
10.12.1997 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом ПАТ "Одесавтотранс" вiд 20.07.2015 р. №183-к звiльнено з посади головного бухгалтера Борисенко Вiкторiю Володимирiвну, паспорт серiї КЕ № 874444, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 10.12.1997 р., на пiдставi ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 21.07.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов’язки директора

Грейц Василь Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.10.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одесавтотранс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м.Одеса, вул.Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

048 776 24 56 048 776 24 56

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.10.2014

(дата)

2. Повідомлення

192 (1945) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

09.10.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.avtovokzal.od.ua/

в мережі Інтернет

09.10.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.10.2014

звільнено

Виконуючий обов’язки Директора

Пеньковський Василь Богданович

КК 704123
05.10.2001 Березiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 07.10.2014 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- звiльнено з посади виконуючого обов’язки директора Пеньковського Василя Богдановича, паспорт серiї КК № 704123, виданий Березiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 05.10.2001 р., на пiдставi ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 05.06.2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

07.10.2014

призначено

Виконуючий обов’язки Директора

Грейц Василь Володимирович

КК 163447
21.01.1999 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

- призначено на посаду виконуючого обов’язки директора Грейца Василя Володимировича, паспорт серiї КК № 163447, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 21.01.1999 р. Посадова особа призначена строком до обрання постiйного керiвника Товариства, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади провiдного економiста, головного економiста, фiнансового директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов’язки директора

Пеньковський Василь Богданович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.07.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одесавтотранс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, мдеса, вул.Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487207534 0487762456

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.07.2014

(дата)

2. Повідомлення

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.avtovokzal.od.ua/

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняттярішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.07.2014

звільнено

Головний бухгалтер

Арабiнська Олена Миколаївна

СР 505587
28.12.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом ПАТ «Одесавтотранс» № 225-к вiд 21.07.2014 року звiльнено з посади головного бухгалтера Арабiнську Олену Миколаївну, паспорт серiї СР № 505587, виданий Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 28.12.1998 р., на пiдставi ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 08.07.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

21.07.2014

призначено

Головний бухгалтер

Борисенко Вiкторiя Володимирiвна

КЕ 874444
10.12.1997 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом ПАТ «Одесавтотранс» № 226-к вiд 21.07.2014 року призначено на посаду головного бухгалтера Борисенко Вiкторiю Володимирiвну, паспорт серiї КЕ № 874444, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 10.12.1997 р. Посадова особа призначена на невизначений строк, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обіймала посади головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, аудитора непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов’язки директора

Пеньковський Василь Богданович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

09.06.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одесавтотранс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м.Одеса, вул.Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487762456 0487762456

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.06.2014

(дата)

2. Повідомлення

106 (1859) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

06.06.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://avtovokzal.od.ua/

в мережі Інтернет

09.06.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.06.2014

звільнено

Директор

Маковiй Вiталiй Iванович

АА 517733
21.08.1997 Крижопiльським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 05.06.2014 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- звiльнено з посади Директора Маковiя Вiталiя Iвановича, паспорт серiї АА № 517733, виданий Крижопiльським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi 21.08.1997 р. на пiдставi ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 01.06.2012 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

05.06.2014

призначено

Виконуючий обов’язки директора

Пеньковський Василь Богданович

КК 704123
05.10.2001 Березiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

- призначено на посаду виконуючого обов’язки директора Пеньковського Василя Богдановича, паспорт серiї КК № 704123, виданий Березiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 05.10.2001 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади юрисконсульта, заступника начальника юридичного вiддiлу, начальника юридичного вiддiлу, директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Маковiй Вiталiй Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

31.03.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Одесавтотранс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65039, м.Одеса, вул.Транспортна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

22479374

5. Міжміський код та телефон, факс

0487762456 0487762456

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.03.2014

(дата)

2. Повідомлення

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://oat.od.ua/

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

28.03.2014

28.03.2014

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „ВЕСТА ТРАНС”

32213674

12.2454

0

Зміст інформації:

На пiдставi iнформацiї зведеного облiкового реєстру, отриманого ПАТ „ Одесавтотранс ” 28.03.2014 р., надаємо наступну iнформацiю:
Вiдбулось зменшення кiлькостi акцiй на рахунку у цiнних паперах власника юридичної особи- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „ВЕСТА ТРАНС” , код за ЄДРПОУ 32213674 (65496, Одеська область, Овiдiопольський район, с.Чорноморка, вул. Механiзаторська, 38) (було 653 533 шт або 12.2454 %) - розмiр пакету акцiй акцiонера , у тому числi з урахуванням розмiру зменшення, становить 0 %.

2

28.03.2014

28.03.2014

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „ТЕКА”

30587315

24.1389

0

Зміст інформації:

Вiдбулось зменшення кiлькостi акцiй на рахунку у цiнних паперах власника юридичної особи- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „ТЕКА” , код за ЄДРПОУ 30587315 (65080, м.Одеса, вул. Варненська, 4-Б) - (було 1 288 290 шт або 24.1389 %) - розмiр пакету акцiй акцiонера , у тому числi з урахуванням розмiру зменшення, становить 0 %.

3

28.03.2014

28.03.2014

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя „ВЕЛЕС”

30217808

24.0257

0

Зміст інформації:

Вiдбулось зменшення кiлькостi акцiй на рахунку у цiнних паперах власника юридичної особи- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя „ВЕЛЕС” , код за ЄДРПОУ 30217808 (04080, м.Київ, вул. Турiвська, 18/20 кв 60) - (було 1 282 250 шт або 24.0257 %) - розмiр пакету акцiй акцiонера , у тому числi з урахуванням розмiру зменшення, становить 0 %.

4

28.03.2014

31.03.2014

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “КНАРОЛЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД”

НЕ 294662

0

61.8607

Зміст інформації:

Вiдбулось збiльшення кiлькостi акцiй на рахунку у цiнних паперах власника юридичної особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “КНАРОЛЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД” , реєстрацiйний номер НЕ 294662 , мiсцезнаходження: Бумпулiнас,буд. 11,оф. 1-й поверх, Кiпр, Нiкосiя, 1060, (було 0 %) - розмiр пакету акцiй акцiонера , у тому числi з урахуванням розмiру збiльшення, становить 3 301 495 шт або 61,8607 %.

 

Повідомлення опубліковано 09.07.2013 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ОДЕСАВТОТРАНС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22479374

1.4. Місцезнаходження емітента 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0487762456

1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації http://oat.od.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідного

до вимог глави 2 розділу II або інформація про

іпотечні цінні папери відповідного до вимог

розділу III цього Положення. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наказом № 229-к від 08.07.2013 р.

- призначено на посаду Головного бухгалтера Арабінську Олену Миколаївну, паспорт серії СР № 505587, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 28.12.1998 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади бухгалтера-касира, бухгалтера, головного бухгалтера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

Повідомлення опубліковано 26.04.2013 р.

 

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор(посада)

______________________(підпис)

Маковій Віталій Іванович(прізвище та ініціали керівника)

М. П.

06.06.2012(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

65039, м.Одеса, вул.Транспортна, 5

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22479374

1.5. Міжміський код та телефон, факс

0487762456, 0487762456

1.6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

01.06.2012(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

105_Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку(номер та найменування офіційного друкованого видання)

06.06.2012(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://oat.od.ua/

в мережі Інтернет

05.06.2012(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада*

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.05.2012

Звільнено

Директор

Сергєєв Сергій Георгійович

КЕ 141863 26.02.1996 Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

0.0

Зміст інформації:

Засіданням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 31.05.2012 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади Директора Сергєєва Сергія Георгійовича, паспорт серії КЕ № 141863, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.02.1996р. на підставі ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді з 07.06.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

31.05.2012

Призначено

Директор

Маковій Віталій Іванович

АА 517733 21.08.1997 Крижопільський РВ УМВС України в Вінницькій області

0.0

Зміст інформації:

- призначено на посаду Директора Маковія Віталія Івановича, паспорт серії АА № 517733, виданий Крижопільським РВ УМВС України в Вінницькій області 21.08.1997 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади голови правління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних .

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Одесавтотранс"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22479374

1.4. Місцезнаходження емітента 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0487762456

1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації http://oat.od.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідного

до вимог глави 2 розділу II або інформація про

іпотечні цінні папери відповідного до вимог

розділу III цього Положення. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» від 24.04.2013 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- звільнено з посади голови Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному фонді емітента 1.4506%

- звільнено з посади члена Наглядової ради Глчяна Левона Карапетовича, тимчасова посвідка на постійне проживання серії ОД номер 1651/2005, видана ВГІРФО ОМУ УМВС України в Одеській області 06.12.2005 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

- звільнено з посади члена Наглядової ради Семененка Вадима Геннадійовича, паспорт серія КМ № 069051, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 18.11.2002 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

- звільнено з посади члена Наглядової ради Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт серія КК №179161, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03.12.1998 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.001%

- звільнено з посади члена Наглядової ради Сардаряна Віталія Станіславовича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер10233, видана ВСГІРФО ОМУ ГУМВС України в Одеській області 01.07.2009 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

- звільнено з посади члена Наглядової ради Акопджаняна Романа Драстаматовича, паспорт: серія КЕ номер 215071, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 22.03.1996 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

- звільнено з посади члена Наглядової ради Акопяна Вазгена Рудіковича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер 11339, видана ВГІРФО ГУМВС України в Одеській області 24.12.2009 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

- звільнено з посади голови Ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р., у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.049%

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Транс», місцезнаходження: 65496, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, вул. Механізаторська, 38; Код за ЄДРПОУ: 32213674, в особі представника - Белінського Олега Вікторовича паспорт: серія КК номер 818258, виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 03 січня 2002р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства, частка Товариства з обмеженою відповідальністю «Веста Транс» у статутному капіталі Товариства 12.25%

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС» місцезнаходження: м. Київ, вул. Турівська, 18/20, оф. 60; Код за ЄДРПОУ: 30217808 в особі представника - Балан Ольги Михайлівни, паспорт: серія ЕР номер 289466, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області 29.10.2007 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року, представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства, частка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» у статутному капіталі Товариства 24.26%

- призначено на посаду члена Наглядової ради Акопяна Вазгена Рудіковича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер 11339, видана ВГІРФО ГУМВС України в Одеській області 24.12.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади операційного директора, заступника директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному фонді емітента 1.4506%

- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардарян Рубіну Рубенівну, згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посаду начальника відділу ЗЕД, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає

- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардарян Каріне Рафіківну, паспорт: серія КЕ номер 476553, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності здійснювала діяльність як приватний підприємець, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства немає

- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Сурена Хачатуровича, паспорт: серія КЕ номер 476556, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посаду президента Концерну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства немає

- призначено на посаду члена Наглядової ради Глчяна Левона Карапетовича, тимчасова посвідка на постійне проживання серії ОД номер 1651/2005, видана ВГІРФО ОМУ УМВС України в Одеській області 06.12.2005 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, помічника Генерального директора, виконавчого директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства немає

- призначено на посаду члена Наглядової ради Шилінговську Надію Вікторівну, паспорт: серія КК номер 162775, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 11.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади офіс-менеджера, менеджера по адміністративній діяльності, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства немає

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серiя КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади менеджера, бухгалтера, керівника аудиторської служби Концерну, віце-президента з фінансів непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.049%

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Акопджаняна Романа Драстаматовича, паспорт: серія КЕ номер 215071, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 22.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, члена правління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Сардаряна Віталія Станіславовича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер10233, видана ВСГІРФО ОМУ ГУМВС України в Одеській області 01.07.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника директора, директора, начальника відділу експлуатації, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

Засіданням Ревізійної комісії ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 24.04.2013 року призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

Засіданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 24.04.2013 року

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Акопяна Вазгена Рудіковича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер 11339, видана ВГІРФО ГУМВС України в Одеській області 24.12.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

Наказом Директора ПАТ «Одесавтотранс» №125-к від 24.04.2013 року

- звільнено з посади головного бухгалтера Тоцьку Ірину Кузьмівну, паспорт серії КЕ № 722117, Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області 18.06.1997 р. на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді з 14.08.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

Замість звільненої особи нікого не призначено.

Повідомлення опубліковано 05.06.2012 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ОДЕСАВТОТРАНС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22479374

1.4. Місцезнаходження емітента 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0487762456

1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації http://oat.od.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідного

до вимог глави 2 розділу II або інформація про

іпотечні цінні папери відповідного до вимог

розділу III цього Положення. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наказом № 235-к від 14.08.2012 р.

- звільнено з посади в.о. Головного бухгалтера Клос Юлію Василівну, паспорт серії КМ № 249772, Миколаївським РВ УМВС України в Одеській області 06.07.2004 р. на підставі ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді з 02.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

Наказом № 235-к від 14.08.2012р

- призначено на посаду Головного бухгалтера Тоцьку Ірину Кузьмівну, паспорт серії КЕ № 722117, Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області 18.06.1997 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади економіста, касира, бухгалтера, головного бухгалтера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

 

 

Повідомлення опубліковано 27.04.2012 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВТОТРАНС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22479374

1.4. Місцезнаходження емітента

65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0487762456

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://oat.od.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада*

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2012

Звільнено

Член Наглядової ради

Жуковський Анатолій Вікторович

КК 179161 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.001

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 25.04.2012року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади члена Наглядової ради Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт: серія КК, номер 179161, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0,001%.

25.04.2012

Звільнено

Член Наглядової ради

Калохін Олександр Афанасійович

КЕ 482583 11.12.1996 Малиновський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.0

Зміст інформації:

- звільнено з посади члена Наглядової ради Калохіна Олександра Афанасійовича, паспорт: серія КЕ номер 482583, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській обл. 11.12.1996 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

25.04.2012

Звільнено

Член Наглядової ради

Карауш Надія Петрівна

КЕ 194240 05.03.1996 Білгород-Дністровський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.049

Зміст інформації:

-- звільнено з посади члена Наглядової ради Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0,049%.

25.04.2012

Звільнено

Член Наглядової ради

Новіков Валерій Симонович

КЕ 647372 21.05.1997 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

0.0

Зміст інформації:

- звільнено з посади члена Наглядової ради Новікова Валерія Симоновича, паспорт: серія КЕ номер 647372 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 21.05.1997 р.. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

25.04.2012

Звільнено

Член Наглядової ради

Проценко Віктор Павлович

КК 285214 04.07.1999 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

0.0

Зміст інформації:

-- звільнено з посади члена Наглядової ради Проценко Віктора Павловича, паспорт: серія КК номер 285214 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 04.07.1999р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

25.04.2012

Звільнено

Член Наглядової ради

Сардарян Хачатур Суренович

КК 506506 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.

1.4506

Зміст інформації:

-- звільнено з посади члена Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному фонді емітента 1,4506%.

25.04.2012

Звільнено

Член Наглядової ради

Янчук Жанна Яківна

СР 321281 19.12.1997 Рівненський МУ УМВС України в Рівненській обл.

0.0

Зміст інформації:

-звільнено з посади члена Наглядової ради Янчук Жанну Яківну, паспорт: серія СР номер 321281 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл. 19.12.1997 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

25.04.2012

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Лаптєв Вадим Іванович

КЕ 751509 29.08.1997 Приморський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.0

Зміст інформації:

-- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Лаптєва Вадима Івановича, паспорт: серія КЕ номер 751509 виданий Приморським РВУМВС України в Одеській обл. 29.08.1997 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

25.04.2012

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Поплавська Ольга Дмитрівна

КК 897004 06.03.2002 Приморський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.0

Зміст інформації:

-звільнено з посади члена Ревізійної комісії Поплавську Ольгу Дмитрівну, паспорт: серія КК номер 897004 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл. 06.03.2002 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

25.04.2012

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Світлий Дмитро Олександрович

СВ 095706 29.10.1999 Ленінський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.0

Зміст інформації:

-звільнено з посади члена Ревізійної комісії Світлого Дмитра Олександровича, паспорт: серія СВ номер 095706 виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. 29.10.1999 р.. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

25.04.2012

Призначено

Голова Наглядової ради

Сардарян Хачатур Суренович

КК 506506 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.

1.4506

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади операційного директора, заступника директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному фонді емітента 1,4506%. Засіданням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 25.04.2012 року - призначено на посаду Голови Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

25.04.2012

Призначено

Член Наглядової ради

Глчян Левон Карапетович

ОД 1651/2005 06.12.2005 ВГІРФО ОМУ УМВС України в Одеській області

0.0

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Наглядової ради Глчяна Левона Карапетовича, тимчасова посвідка на постійне проживання серії ОД номер 1651/2005, видана ВГІРФО ОМУ УМВС України в Одеській області 06.12.2005 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, помічника Генерального директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

25.04.2012

Призначено

Член Наглядової ради

Семененко Вадим Геннадійович

КМ 069051 18.11.2002 Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

0.0

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Наглядової ради Семененко Вадима Геннадійовича, паспорт серія КМ № 069051, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 18.11.2002 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посаду юриста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства

25.04.2012

Призначено

Член Наглядової ради

Жуковський Анатолій Вікторович

КК 179161 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.001

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Наглядової ради Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт серія КК №179161, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03.12.1998 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника директора, генерального директора підприємства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частка у статутному капіталі Товариства 0,001%.

25.04.2012

Призначено

Член Наглядової ради

Сардарян Віталій Станіславович

ОД 10233 01.07.2009 ВСГІРФО ОМУ ГУМВС України в Одеській області

0.0

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Віталія Станіславовича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер10233, видана ВСГІРФО ОМУ ГУМВС України в Одеській області 01.07.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

25.04.2012

Призначено

Член Наглядової ради

Акопджанян Роман Драстаматович

КЕ 215071 22.03.1996 Приморський РВ УМВС України в Одеській області

0.0

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Наглядової ради Акопджаняна Романа Драстаматовича, паспорт: серія КЕ номер 215071, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 22.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, члена правління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

25.04.2012

Призначено

Член Наглядової ради

Акопян Вазген Рудікович

ОД 11339 24.12.2009 ВГІРФО ГУМВС України в Одеській області

0.0

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Наглядової ради Акопяна Вазгена Рудіковича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер 11339, видана ВГІРФО ГУМВС України в Одеській області 24.12.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

25.04.2012

Призначено

Голова Ревізійної комісії

Карауш Надія Петрівна

КЕ 194240 05.03.0199 Білгород-Дністровський РВ УМВС України в Одеській обл.

0.049

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади менеджера, бухгалтера , керівника аудиторської служби Концерну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.049%. Засіданням Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 25.04.2012 року - призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

25.04.2012

Призначено

Член Ревізійної комісії-ТОВ <Веста Транс>

Белінський Олег Вікторович представник ТОВ <Веста Транс>

КК 818258 03.01.2002 Ленінський РВ УМВС України в Одеській області

12.25

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю <Веста Транс>, місцезнаходження: 65496, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, вул. Механізаторська, 38; Код за ЄДРПОУ: 32213674, в особі Белінського Олега Вікторовича паспорт: серія КК номер 818258, виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 03 січня 2002р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка Товариства з обмеженою відповідальністю <Веста Транс> у статутному капіталі Товариства 12.25%.

25.04.2012

Призначено

Член Ревізійної комісії - ПрАТ <Страхова компанія <ВЕЛЕС>

Балан Ольга Михайлівна представник ПрАТ <Страхова компанія <ВЕЛЕС>

ЕР 289466 29.10.2007 Шевченківський ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області

24.26

Зміст інформації:

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Приватне акціонерне товариство <Страхова компанія <ВЕЛЕС> місцезнаходження: м. Київ, вул. Турівська, 18/20, оф. 60; Код за ЄДРПОУ: 30217808 в особі Балан Ольги Михайлівни, паспорт: серія ЕР номер 289466, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області 29.10.2007 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка Приватного акціонерного товариства <Страхова компанія <ВЕЛЕС> у статутному капіталі Товариства 24.26%.

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації http://oat.od.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідного
до вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог
розділу III цього Положення. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Засіданням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 31.05.2011 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:
- звільнено з посади Директора Сергєєва Сергія Георгійовича, КЕ № 141863, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.02.1996р. на підставі ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді з 07.06.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
- призначено на посаду Директора Маковія Віталія Івановича, АА 517733, виданий Крижопільським РВ УМВС України в Вінницькій області 21.08.1997 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади голови правління ВАТ «Одесавтотранс» непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Маковій Віталій Іванович

Повідомлення опубліковано 27.04.2012 р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВТОТРАНС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22479374
1.4. Місцезнаходження емітента
65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0487762456
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://oat.od.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення
Зміни (призначено або звільнено)
Посада*
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
25.04.2012
Звільнено
Член Наглядової ради
Жуковський Анатолій Вікторович
КК 179161 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.001
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" від 25.04.2012року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади члена Наглядової ради Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт: серія КК, номер 179161, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0,001%.
25.04.2012
Звільнено
Член Наглядової ради
Калохін Олександр Афанасійович
КЕ 482583 11.12.1996 Малиновський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.0
Зміст інформації:
- звільнено з посади члена Наглядової ради Калохіна Олександра Афанасійовича, паспорт: серія КЕ номер 482583, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській обл. 11.12.1996 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства
25.04.2012
Звільнено
Член Наглядової ради
Карауш Надія Петрівна
КЕ 194240 05.03.1996 Білгород-Дністровський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.049
Зміст інформації:
звільнено з посади члена Наглядової ради Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0,049%.
25.04.2012
Звільнено
Член Наглядової ради
Новіков Валерій Симонович
КЕ 647372 21.05.1997 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.
0.0
Зміст інформації:
- звільнено з посади члена Наглядової ради Новікова Валерія Симоновича, паспорт: серія КЕ номер 647372 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 21.05.1997 р.. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
25.04.2012
Звільнено
Член Наглядової ради
Проценко Віктор Павлович
КК 285214 04.07.1999 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.
0.0
Зміст інформації:
звільнено з посади члена Наглядової ради Проценко Віктора Павловича, паспорт: серія КК номер 285214 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 04.07.1999р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства
25.04.2012
Звільнено
Член Наглядової ради
Сардарян Хачатур Суренович
КК 506506 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.
1.4506
Зміст інформації:
звільнено з посади члена Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному фонді емітента 1,4506%.
25.04.2012
Звільнено
Член Наглядової ради
Янчук Жанна Яківна
СР 321281 19.12.1997 Рівненський МУ УМВС України в Рівненській обл.
0.0
Зміст інформації:
-звільнено з посади члена Наглядової ради Янчук Жанну Яківну, паспорт: серія СР номер 321281 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл. 19.12.1997 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
25.04.2012
Звільнено
Член Ревізійної комісії
Лаптєв Вадим Іванович
КЕ 751509 29.08.1997 Приморський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.0
Зміст інформації:
звільнено з посади члена Ревізійної комісії Лаптєва Вадима Івановича, паспорт: серія КЕ номер 751509 виданий Приморським РВУМВС України в Одеській обл. 29.08.1997 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства
25.04.2012
Звільнено
Член Ревізійної комісії
Поплавська Ольга Дмитрівна
КК 897004 06.03.2002 Приморський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.0
Зміст інформації:
-звільнено з посади члена Ревізійної комісії Поплавську Ольгу Дмитрівну, паспорт: серія КК номер 897004 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл. 06.03.2002 р. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства
25.04.2012
Звільнено
Член Ревізійної комісії
Світлий Дмитро Олександрович
СВ 095706 29.10.1999 Ленінський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.0
Зміст інформації:
-звільнено з посади члена Ревізійної комісії Світлого Дмитра Олександровича, паспорт: серія СВ номер 095706 виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. 29.10.1999 р.. у зв'язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.02.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства
25.04.2012
Призначено
Голова Наглядової ради
Сардарян Хачатур Суренович
КК 506506 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.
1.4506
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади операційного директора, заступника директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному фонді емітента 1,4506%. Засіданням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 25.04.2012 року - призначено на посаду Голови Наглядової ради Сардаряна Хачатура Суреновича, паспорт: серія КК номер 506506 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 09.12.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.
25.04.2012
Призначено
Член Наглядової ради
Глчян Левон Карапетович
ОД 1651/2005 06.12.2005 ВГІРФО ОМУ УМВС України в Одеській області
0.0
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Наглядової ради Глчяна Левона Карапетовича, тимчасова посвідка на постійне проживання серії ОД номер 1651/2005, видана ВГІРФО ОМУ УМВС України в Одеській області 06.12.2005 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, помічника Генерального директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства
25.04.2012
Призначено
Член Наглядової ради
Семененко Вадим Геннадійович
КМ 069051 18.11.2002 Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
0.0
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Наглядової ради Семененко Вадима Геннадійовича, паспорт серія КМ № 069051, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 18.11.2002 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посаду юриста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства
25.04.2012
Призначено
Член Наглядової ради
Жуковський Анатолій Вікторович
КК 179161 09.12.1998 Київський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.001
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Наглядової ради Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт серія КК №179161, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03.12.1998 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника директора, генерального директора підприємства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частка у статутному капіталі Товариства 0,001%.
25.04.2012
Призначено
Член Наглядової ради
Сардарян Віталій Станіславович
ОД 10233 01.07.2009 ВСГІРФО ОМУ ГУМВС України в Одеській області
0.0
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Наглядової ради Сардаряна Віталія Станіславовича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер10233, видана ВСГІРФО ОМУ ГУМВС України в Одеській області 01.07.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
25.04.2012
Призначено
Член Наглядової ради
Акопджанян Роман Драстаматович
КЕ 215071 22.03.1996 Приморський РВ УМВС України в Одеській області
0.0
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Наглядової ради Акопджаняна Романа Драстаматовича, паспорт: серія КЕ номер 215071, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 22.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, члена правління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
25.04.2012
Призначено
Член Наглядової ради
Акопян Вазген Рудікович
ОД 11339 24.12.2009 ВГІРФО ГУМВС України в Одеській області
0.0
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Наглядової ради Акопяна Вазгена Рудіковича, посвідка на постійне проживання серії ОД номер 11339, видана ВГІРФО ГУМВС України в Одеській області 24.12.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
25.04.2012
Призначено
Голова Ревізійної комісії
Карауш Надія Петрівна
КЕ 194240 05.03.0199 Білгород-Дністровський РВ УМВС України в Одеській обл.
0.049
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади менеджера, бухгалтера , керівника аудиторської служби Концерну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.049%. Засіданням Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" 25.04.2012 року - призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серія КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл. 05.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.
25.04.2012
Призначено
Член Ревізійної комісії-ТОВ <Веста Транс>
Белінський Олег Вікторович представник ТОВ <Веста Транс>
КК 818258 03.01.2002 Ленінський РВ УМВС України в Одеській області
12.25
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю <Веста Транс>, місцезнаходження: 65496, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, вул. Механізаторська, 38; Код за ЄДРПОУ: 32213674, в особі Белінського Олега Вікторовича паспорт: серія КК номер 818258, виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 03 січня 2002р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка Товариства з обмеженою відповідальністю <Веста Транс> у статутному капіталі Товариства 12.25%.
25.04.2012
Призначено
Член Ревізійної комісії - ПрАТ <Страхова компанія <ВЕЛЕС>
Балан Ольга Михайлівна представник ПрАТ <Страхова компанія <ВЕЛЕС>
ЕР 289466 29.10.2007 Шевченківський ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області
24.26
Зміст інформації:
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Приватне акціонерне товариство <Страхова компанія <ВЕЛЕС> місцезнаходження: м. Київ, вул. Турівська, 18/20, оф. 60; Код за ЄДРПОУ: 30217808 в особі Балан Ольги Михайлівни, паспорт: серія ЕР номер 289466, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області 29.10.2007 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади директора, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка Приватного акціонерного товариства <Страхова компанія <ВЕЛЕС> у статутному капіталі Товариства 24.26%.
Повідомлення опубліковано 04.04.2012 р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВТОТРАНС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22479374
1.4. Місцезнаходження емітента
65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0487762456
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://oat.od.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Наказом № 112-к від 02.04.2012 р.
- звільнено з посади Головного бухгалтера Андронову Марину Львівну, паспорт серії КК № 211526, Приморським РВ УМВС України в Одеській області 18.01.1999 р. на підставі ст. 38 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді з 07.06.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
Наказом № 112-к від 02.04.2012р
- призначено на посаду в.о. Головного бухгалтера Клос Юлію Василівну, паспорт серії КМ № 249772, Миколаївським РВ УМВС України в Одеській області 06.07.2004 р. Посадова особа призначена на посаду безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади бухгалтера по зарплаті, бухгалтера, директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Сергєєв Сергій Георгійович
You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. cheap discount viagra It means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price. Attention! Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours! Purchasing Viagra online is a very simple process. Find the drugstore to your liking, fill in a simple order form, use your credit card to pay for the pills and receive your order within a few business days per post in a decent package having no inscription of the contents.