Документи звітності (продовження)

Інформацію опубліковано 03.05.2012 р.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

(прожовження)

Звіт про рух грошових коштів
(продовження)

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
фінансових інвестицій

180

0

0

необоротних активів

190

0

49

майнових комплексів

200

0

0

Отримані:
відсотки

210

0

0

дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:
фінансових інвестицій

240

(2566)

(0)

необоротних активів

250

(389)

(4420)

майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(14090)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-17045

-4371

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-17045

-4371

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

911

Інші надходження

330

0

13781

Погашення позик

340

(1057)

(1425)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(1383)

(55177)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-2440

-41910

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-2440

-41910

Чистий рух коштів за звітний період

400

-32

-113

Залишок коштів на початок року

410

36

149

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

4

36

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

Примітки до звіту про рух грошових коштів

д/н

 

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

 

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012.02.23

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

за ЄДРПОУ

22479374

Територія

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

за КВЕД

63.21.2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис.грн.

Звіт про власний капітал

за  2011  р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподіл- ений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1334

0

0

3356

49

-178

0

0

4561

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

1334

0

0

3356

49

-178

0

0

4561

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Звіт про власний капітал
(продовження)

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподіл- ений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

23

0

0

23

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

23

0

0

23

Залишок на кінець року

300

1334

0

0

3356

49

-155

0

0

4584

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

Примітки до звіту про власний капітал

д/н

 

КерівникМ. П.

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович

 

Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012.02.23

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"

за ЄДРПОУ

22479374

Територія

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

за КВЕД

63.21.2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 р.

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої) вартості

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої) вартості

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової власності

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Нематеріальні активи
(продовження)

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої) вартості

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої) вартості

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Авторські та суміжні з ними права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

4

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

Разом

080

4

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісної (пере- оціненої) вартості

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісної (пере- оціненої) вартості

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

6803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6803

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

7310

3010

0

0

0

2703

580

462

0

0

0

4607

2892

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

695

239

375

0

0

0

0

154

0

0

0

1070

393

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

1431

284

0

0

0

0

0

206

0

0

0

1431

490

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

417

47

0

0

0

0

0

55

0

0

0

417

102

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

5092

993

0

0

0

0

0

125

0

0

0

5092

1118

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Основні засоби
(продовження)

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісної (пере- оціненої) вартості

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісної (пере- оціненої) вартості

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

первісна (пере- оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Разом

260

21748

4573

379

0

0

2703

580

1002

0

0

0

19424

4995

0

0

0

0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

379

3552

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

10

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

281

Разом

340

389

3833

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

2566

4957

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд.А + розд.Б)

420

2566

4957

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

 

за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою собівартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

9

180

Реалізація інших оборотних активів

460

2138

2123

Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

14075

14677

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

3922

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

249

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

4

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

4

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невико ристану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншоюстороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації *

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

79

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

606

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

84

0

0

Запасні частини

850

31

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

420

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

0

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

1220

0

0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

 

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

1220

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

3100

3100

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

9405

0

9405

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

0

валова замовникам

1130

0

з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

12

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

0

на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов'язання:

на початок звітного року

1230

0

на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати -

усього

1240

12

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

12

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу -

усього

1250

0

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

1002

Використано за рік - усього

1310

693

в тому числі на:

будівництво об'єктів

1311

0

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

379

з них машини та обладнання

1313

375

придбання (створення) нематеріальних

1314

10

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

304

1316

0

1317

0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього в тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання

та реалізації сільськогосподарської продукції

та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

у тому числі: зернові і зернобобові

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з них: пшениця

1511

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соя

1512

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соняшник

1513

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

ріпак

1514

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

картопля

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

у тому числі: приріст живої маси - усього

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

свиней

1532

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

молоко

1533

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

вовна

1534

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

яйця

1535

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

продукція рибництва

1538

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1539

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0Керівник

_____________________
(Підпис)

Сергєєв Сергій Георгійович


Головний бухгалтер

_____________________
(Підпис)

Клос Юлія Василівна