Особлива інформація про підприємництво 2019

Інформація розміщена 27.12.2019
Повідомлення

щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОДЕСАВТОТРАНС " (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 22479374, в особі В.о.Генерального директора Кардаш Iгора Романовича у відповідності до вимог п.10 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»  затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (далі - Положення) повідомляє, що 27.12.2019р. на виконання Розпорядження надане Департаментом НКЦПФР у Південному регіоні №494-ПД-1Е від 12.12.2019р. та Протоколу Наглядової ради Товариства №6 від 26.12.2019р. було розкрито особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2019р. та від 03.05.2019р., у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

У  відповідності до вимог чинного законодавства України :

- особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2019р. (рішення прийняте загальними зборами товариства 26.04.2019р.) розміщена 02.05.2019р. на власному веб-сайті Товариства та 03.05.2019р. надана до НКЦПФР електронна форма інформації.

- особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від

емітента від 03.05.2019р. (рішення прийняте наглядовою радою товариства 03.05.2019р.) розміщена 03.05.2019р. на власному веб-сайті Товариства та
веб-сайті Товариства та 06.05.2019р. надана до НКЦПФР електронна форма інформації.

Інформація розміщена 02.05.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Особлива Інформація Посад Особи

Завантажити документ PDF p7s

Інформація розміщена 03.05.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Завантажити документ

Інформація розміщена 02.05.2019

Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Завантажити документ

 

Інформація розміщена 30.04.2019
Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Завантажити документ PDF
Завантажити документ P7S"Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС", призначених на «26» квітня 2019 р. Розміщено 25.04.2019 р."

На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВТОТРАНС» (ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС»), які призначені на "26"квітня 2019 року: 

Станом на "22" квітня 2019 р. - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС»:

-       загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» складає  5 336 986 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;

-       загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» складає 3 387 084 голосуючих акцій Товариства.Інформація розміщена 03.26.2019

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС" (далі - ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС", Товариство), код за ЄДРПОУ 22479374, місцезнаходження Товариства: 65039, Одеська обл., м.Одеса, вул.Транспортна, буд.5 повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 26 квітня 2019 р. о 16.00 за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58, приміщення Автовокзалу «Одеса», 2-й поверх, зала № III.

Реєстрація акціонерів проводиться з 15.00 год. до 15.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.04.2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Розгляд звіту в.о. Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) збитків Товариства за 2018 р.

7. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2017р.) та звітний (2018р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 34953; 31114; основні засоби (залишкова вартість): 2613; 1652; запаси: 317; 3; сумарна дебіторська заборгованість: 23285; 20897; грошові кошти та їх еквіваленти: 247; 42; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):(313725); (333919); власний капітал: (309140); (329334); зареєстрований статутний капітал: 1334; 1334; довгострокові зобов'язання і забезпечення : 211182; 208331; поточні зобов'язання і забезпечення : 132911; 152117; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (19763); (32198); середньорічна кількість акцій: 5336986; 5336986; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (6,03); (3,70).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.avtovokzal.od.ua

Станом на "25" березня 2019 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 5 336 986 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;

- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає – 3 387 084 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5, кімната № 309, «Приймальня», а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – в.о. генерального директора Жикова Ірина Сергіївна;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "25" березня 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Довідки за телефоном: (048) 720-75-16; Наглядова рада

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАВТОТРАНС", які призначені на 26.04.2019 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАВТОТРАНС" у складі: Мєрна Тетяна Миколаївна – голова комісії, Кашпиренко Валерій Ігорович, Якимюк Алла Данилівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;

- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту в.о. Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2018 р. задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2019 р.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2018 рік – за рахунок майбутнього прибутку, у зв’язку зі збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 7 (сім) осіб. Із запропонованих кандидатів лише 7 (сім) осіб мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 7 (сім) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

 

№ п.п

П.І.Б.

кількість голосів

1

"ЗА"

2

"ЗА"

3

"ЗА"

4

"ЗА"

5

"ЗА"

6

"ЗА"

7

"ЗА"

8

"ЗА"

Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:

 

По питанню порядку денного №8 проводиться кумулятивне голосування.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Жикову Ірину Сергіївну.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії Товариства.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

 

№ п.п

П.І.Б.

кількість голосів

1

"ЗА"

2

"ЗА"

3

"ЗА"

4

"ЗА"

Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:

 

По питанню порядку денного №11 проводиться кумулятивне голосування.

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Жикову Ірину Сергіївну.

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства України та затвердити його у новій редакції. Доручити в.о. Генерального Директора Товариства Жикової Ірині Сергіївні (ІПН 3281009220) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.